Turpinot izmantot šo vietni, jūs piekrītat mūsu NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM

+ 371 25599801

  I-V 9.00 - 18.00

Rakstiet mums
Informācija Par mums

Dārzkopības portāls

lai veselīgi augtu, krāšņi ziedētu, bagātīgi ražotu

Otrdiena, 25. jūnijs
Maiga Milija

Klienta datu aizsardzība PRIVĀTUMA POLITIKA

Personas datu apstrādes politika (Privātuma politika)

Šī Privātuma politika apraksta, kā SIA „Dārza ABC”, reģ. nr. 40203164882, jur. adrese: Lašu iela 1 – 15, Jūrmala, LV-2010 (turpmāk saukti arī – “Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko interneta vietne www.darzaabc.lv iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk saukti – “Datu subjekts” vai “Jūs”).

Interneta vietnē www.darzaabc.lv ievadīto datu izmantošana un konfidencialitāte.

1.       Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Dārza ABC”

2.       SIA “Dārza ABC” kontaktinformācija ar par personas datu apstrādi saistītajiem jautājumiem ir: info@darzaabc.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi.

3.       SIA „Dārza ABC” informē, ka Datu subjekts norādot savu e-pasta adresi reģistrācijas anketā, piekrīt, ka e-pasta adrese tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes www.darzabc.lv sūtītie paziņojumi un/ vai atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem

4.       Datu subjekta (Klienta) pienākums ir lietot www.darzaabc.lv interneta vietni saskaņā ar LR likumdošanu un citiem ētikas un labas prakses nosacījumiem interneta izmantošanas jomā.

5.       Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi vai arī tie vairs nav vajadzīgi vākšanas mērķiem. Klients pats savā profilā var ievadītos datus izmainīt vai dzēst lietotāja kontā vai arī informēt SIA “Dārza ABC” e-pastā info@darzaabc.lv vai piezvanot 25599801.

6.       Datu subjektiem (pircējiem) iesniedzot rakstveidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

6.1.          Kādas ziņas par pircēju iegūtas, datu ieguves avots
6.2.          Kadam mērķim veikta personas datu apstrāde- ziņas par personas datu saņēmējiem
6.3.          Informāciju par to vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

7.       Lietojot interneta vietni www.darzaabc.lv, piekrītat, ka SIA „Dārza ABC” vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.darzaabc.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

7.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu,
7.2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu,
7.3. www.darzaabc.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus,
7.4. IP adreses,

8.       citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.darzaabc.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās darbības uzlabošanu

9.       Personas dati ir jebkādu informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu (veikala klientu), sadarbības partneru vai to darbinieku, darba vietas kandidātu vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, nodarbošanās, ienākumu apjoms, saņemtie pakalpojumi, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku personu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

10.   Klientu personas datu apstrāde

10.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:
10.1.1. Vārds, uzvārds
10.1.2. Dzimšanas datums
10.1.3. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un tālruņa numurs)
10.1.4. Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adreses, cena, maksājuma informācija u.t.t.).
10.1.5. Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta SIA “Dārza ABC” interneta vietnes www.darzaabc.lv  piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.

10.2. Papildus iepriekšminētajam, SIA “Dārza ABC” (Datu pārzinim) ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

10.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a), b), c) un d) apakšpunkts:

a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

d) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

10.4. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:
10.4.1. Veikals apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
10.4.1.1. Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:

☘️klienta identificēšanai;
☘️līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
☘️preču piegādei;
☘️pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;

10.4.1.2. preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;

☘️pakalpojuma lietošanas veicināšanai;
☘️pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
☘️klientu apkalpošanai;
☘️iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
☘️klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
☘️norēķinu administrēšanai;
☘️parādu atgūšanai un piedziņai juridiskajām personām;
☘️mājaslapu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

10.4.1.3. Biznesa plānošanai un analītikai:

☘️statistikai un biznesa analīzei;
☘️plānošanai un uzskaitei;
☘️efektivitātes mērīšanai;
☘️datu kvalitātes nodrošināšanai;
☘️tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
☘️atskaišu sagatavošanai;
☘️klientu aptauju veikšanai;
☘️riska vadības aktivitāšu ietvaros

10.4.2. Personas dati vajadzīgi tiem nolūkiem, kam tie saņemti.

10.4.3. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;

10.4.4. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;
10.4.5. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

10.5. Lai pildītu savas saistības pret KLIENTIEM, Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, kurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma XXX, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam XXX.

10.6. Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

11. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu.

12. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot internetveikala vietni un e-pastu.

13. SIA „Dārza ABC” interneta vietnē www.darzaabc.lv apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem. Dati, kas ļautu identificēt personu, šajā procesā netiek atklāti un netiek nodoti trešajām personām.

14. SIA „Dārza ABC” interneta vietnē www.darzaabc.lv apkopotos datus un personīgo informāciju ir tiesīga sniegt LR Drošības policijai gadījumos, kad persona iegādājusies viegli uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu produkciju lielos apmēros.

15. SIA „Dārza ABC” nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes www.darzaabc.lv lietotājs paliks anonīms.

16. Visi materiāli, kas tiek nosūtīti vai ievadīti interneta vietnē www.darzabc.lv, kļūst par SIA „Dārza ABC” īpašumu, kurus SIA „Dārza ABC” kā interneta vietnes www.darzaabc.lv īpašnieks, ir tiesīgs izmantot saviem nolūkiem, izņemot fizisko personu datus.

17. Lūdzu, ievērojiet, ka reģistrējoties interneta vietnē www.darzaabc.lv, jūs piekrītat, ka esat sniedzis patiesu informāciju par savu identitāti un esat piekritis, ka SIA „Dārza ABC” šos datus ir tiesīgs izmantot tikai iepriekš minētajos nolūkos

18. Fiziska vai juridiska persona, kura iegādājas amonija nitrātu saturošu mēslošanas līdzekli ar amonija nitrāta slāpekļa saturu 20 un vairāk procentu, apliecina, ka interneta vietnē www.darzaabc.lv uzrādītie personas dati (juridiskai personai reģ. numurs), ir patiesi. Fiziskai personai jārod iespēja uzrādīt personu apliecinošu dokumentu SIA „Dārza ABC”pārstāvim. Amonija nitrāta saturošu mēslošanas līdzekļu tirdzniecības ierobežojumi ir noteikti Eiropas Komisijas (EK) pieņemtajos grozījumos regulā par ķīmisku vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (Nr. 552/2009 552/2009 ).

! Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) regulas Nr. 98/2013 par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu www.vaad.gov.lv

Fiziska vai juridiska persona, kura iegādājas amonija nitrātu saturošu mēslošanas līdzekli ar amonija nitrāta slāpekļa saturu 20 un vairāk procentu, apliecina, ka interneta vietnē www.darzaabc.lv iegādātie mēslošanas līdzekļi tiks izmantoti tikai augu mēslošanai.

Fiziskai personai, kura iegādājas amonija nitrātu saturošu mēslošanas līdzekli ar amonija nitrāta slāpekļa saturu 20 un vairāk procentu, ir jābūt sasniegušai vismaz 18 (astoņpadsmit) gadus.

Datu subjekta (KLIENTA) tiesības

19. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:

19.1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);

19.2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
19.3. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;
19.4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;
19.5. Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;
19.6. Vērsties Datu valsts inspekcijā

SĪKDATNES

Apmeklējot Dārza ABC interneta vietni pirmo reizi, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt. Atkārtota lapas apmeklējuma gadīgumā logs var neparādīties un atkārtota piekrišana datu apkopošanai var netikt prasīta.

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Firefox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. 

Interneta lietotājs un šīs vietnes apmeklētājs var kontrolēt vai pat dzēst sīkdatnes. Šīs izmainas katrs datora lietotājs ir tiesīgs jebkurā brīdī veikt savā datorā pats un šīs darbības nav jāsaskano ar Dārza ABC vai jebkuru citu interneta vietni. Lielāko daļu tīmekļa pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu saglabāšana ierīcē. Sīkdatņu bloķēšanas vai dzēšanas gadījumā atsevišķus iestatījumus var nākties pielāgot katru reizi, kad apmeklēsiet šo vietni, turklāt, iespējams, daži pakalpojumi un funkcijas vietnē nedarbosies.

Turpinot izmantot šo vietni, jūs piekrītat Dārza ABC Personas datu apstrādes politika (Privātuma politika), tajā skaitā sīkdatņu lietošanai.

 

Noteikumi apstiprināti ar SIA "Dārza ABC" valdes lēmumu Nr 1. 2018. gada 3. Decembrī, papildināti 22.06.2024